Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden NabestaandenBox B.V.

Eindgebruikerslicentie voor NabestaandenBox

1.1.NabestaandenBox B.V. verstrekt hierbij aan de rechtmatige verkrijger van NabestaandenBox (“u”) een gebruiksrecht voor deze software. Dit recht is beperkt tot het gebruik door u als natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

1.2. De software komt direct na betaling beschikbaar en  wordt geleverd via de download.

U gaat hiermee akkoord en u doet uitdrukkelijk afstand van uw herroepingsrecht (dit is voorgeschreven door de wet voor software-downloads).
1.3. Deze licentie is persoonsgebonden. De software mag uitsluitend op uw eigen computer worden geïnstalleerd, en uitsluitend u  als geautoriseerd gebruiker  mag deze installatie daadwerkelijk gebruiken. 
1.4. Het is niet toegestaan:

– de broncode van de software te reverse engineeren of de software te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;

– de software in kopie te geven aan derden;

– de software in sublicentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins;

– wijzigingen aan te brengen in de software, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;

– aanduidingen van NabestaandenBox B.V. als rechthebbende op de software of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.

1.5. U mag een reservekopie van de ingevulde data op deze software maken.

Deze reservekopie mag u echter niet verhandelen of verspreiden.

De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van het invullen van de gegevens en de eventuele verspreiding daarvan licht uitdrukkelijk en uitsluitend bij u.

 1. Intellectuele eigendom

2.1. Alle rechten op de software, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen op beiden liggen bij en blijven bij NabestaandenBox B.V. U verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag u de software niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken.

 1. Tegenprestatie

3.1. U bent zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de software. In de documentatie vindt u aanbevolen hard- en softwareomgevingseisen.
3.2. Voor het gebruiksrecht is een eenmalige betaling bij verkrijging verschuldigd. Over de wijze van betaling wordt u apart geïnformeerd door NabestaandenBox B.V.
3.3. U moet zich registreren om de software te kunnen gebruiken. Bij registratie verwerkt NabestaandenBox B.V. persoonsgegevens van u. Naast de op het registratieformulier gevraagde gegevens wordt het IP-adres vanaf waar registratie wordt verricht en informatie over de software vastgelegd. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt ter uitvoering van deze overeenkomst en daarmee verwante doelen zoals het doen van gerelateerde aanbiedingen.
3.4. Persoonsgegevens worden gewist wanneer zij niet meer nodig zijn ter uitvoering van deze overeenkomst, tenzij bewaren daarna verplicht is op grond van de wet.

Raadpleeg de privacyverklaring van NabestaandenBox B.V.
3.5. Gebruik van de software vereist voorts activatie. Activatie dient direct bij installatie te gebeuren.
3.6. Ten behoeve van activatie dient u een licentiesleutel te verwerven bij NabestaandenBox B.V.

U wordt via de software geïnformeerd over de procedure.

 1. Updates
  4.1. Deze overeenkomst geeft u geen recht om updates te ontvangen van de Software.
 1. Ondersteuning

5.1. NabestaandenBox B.V. zal een redelijk niveau van ondersteuning leveren via de website en/of via e-mail (of andere aan u bekend gemaakte kanalen). NabestaandenBox B.V. doet echter geen garanties dat alle door u aangedragen problemen of verzoeken in behandeling worden genomen.

 1. Garanties en aansprakelijkheid
  6.1. NabestaandenBox wordt verstrekt zonder enige garantie of toezegging omtrent juistheid, conformiteit of vrij zijn van fouten. U neemt de software in gebruik op eigen risico.
  6.2 NabestaandenBox BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van de door haar geleverde programmatuur, waaronder begrepen schade die door de gebruiker wordt geleden bij toepassing of gebruik van verwerkingsresultaten van de software.
 1. Duur van de overeenkomst

7.1. Deze overeenkomst treedt in werking bij ingebruikname van de software en blijft dan voor onbepaalde tijd van kracht.
7.2. De overeenkomst mag door zowel u als NabestaandenBox B.V. op ieder moment worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand.
7.4. Na beëindiging van de overeenkomst (om welke reden dan ook) dient u ieder gebruik van NabestaandenBox te staken en gestaakt houden. U dient dan alle kopieën (inclusief reservekopieën) van NabestaandenBox te verwijderen van al uw systemen.

 1. Overige bepalingen

8.1. De gegevens die worden ingevuld in de software geven een bedoeling weer.

Dit document heeft echter niet de status van een rechtsgeldig document.

8.2. Op deze eindgebruiksovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
8.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin NabestaandenBox B.V. gevestigd is.
8.4. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
8.5. NabestaandenBox B.V. mag haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst overdragen aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten of de auteursrechten op NabestaandenBox van haar overneemt.

NabestaandenBox B.V.
van Linschotenlaan 417
1212 DW Hilversum

KVK nr. 80575692
Voor informatie : info@nabestaandenbox.nl

Schuiven naar boven